MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN

1.Tạo sự gắn kết giữa Bạn đọc và TTHL.

2.Phổ biến và giới thiệu các hoạt động, dịch vụ phục vụ của TTHL.

3.Góp phần phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời trong sinh viên.

4.Kênh thông tin tin cậy góp phần cải tiến và nâng cao chất lượng phục vụ của TTHL.

5.Huy động nguồn nhân lực trẻ, năng động, yêu thích các hoạt động hỗ trợ tại TTHL.

6.Sân chơi lành mạnh góp phần phát triển các kỹ năng cộng đồng của người tham gia hoạt động tình nguyện.